(954-731-7314 FAX: (954-733-0023)

3033 NW 33RD AVENUE - LAUDERDALE LAKES, FL 33311

logo

History of our Parish

English
Archbishop Coleman Carroll appointed Father Patrick Murnane pastor of a newly parish in Lauderdale Lakes in 1968 Saint Helen. He met with a group of “soon to be parishioners,” and celebrated the first Mass at Dolphin Lane Bowling Alley. The group then moved Mass to the Lutheran Church, located next to the new Saint Helen property before relocating to a warehouse, which they rented and renovated into a temporary church until the present church was constructed and dedicated in 1970.

The parish opened Saint Helen School in 1973, the first parochial school to open in the Miami archdiocese in more than a decade. The school opened with kindergarten through fourth grade.

A fire destroyed the church in 1973, but didn’t stop parishioners from celebrating Mass. Just three days after, they celebrated Mass in the new parish hall and, undaunted, immediately began rebuilding the church, rededicated in 1974, a proud achievement for all who sacrifi ced the Christmas gift exchange for the reconstruction.

The growing parish acquired the Creative Learning Center in 1989 to educate the youngest children.

Spanish
En 1968, el Arzobispo Coleman Carroll nombró al Padre Patrick Murnane párroco de St. Helen, la nueva parroquia de Lauderdale Lakes. El sacerdote se reunió con un grupo de “futuros feligreses” y celebró la primera misa en la bolera Dolphin Lane. El grupo se mudó para celebrar la misa en una iglesia luterana próxima a los terrenos de St. Helen, antes de mudarse a un almacén que alquilaron y renovaron para convertirlo en una iglesia temporera, hasta que la iglesia actual fue construida y dedicada en 1970.

En 1973, la parroquia inauguró la escuela de St. Helen, la primera escuela parroquial de la arquidiócesis de Miami en abrir sus puertas después de una década. La escuela ofrecía clases para niños desde preprimaria hasta el cuarto grado. Un incendio destruyó la iglesia ese mismo año, pero no impidió que los feligreses celebraran la misa; a sólo tres días del incendio la celebraron en el nuevo salón parroquial. De inmediato se dieron a la tarea de reconstruir la iglesia, que fuera dedicada nuevamente en 1974, un gran logro para quienes sacrifi caron los intercambios de sus regalos de Navidad por la reconstrucción.

La parroquia, de rápido crecimiento, adquirió el Creative Learning Center en 1989, para educar a los niños más pequeños.

Creole
Achevèk Coleman Carroll te chwazi pè Patrick Murname pou te kire yon pawas tou nèf nan Lauderdale Lakes nan lane 1968 Sent Elèn. Li rankontre ak yon gwoup moun ki te gen pou vin pawasyen, e li te selebre premye mès li nan Dolphin Lane Bowling Alley. Apre sa gwoup la te al fè lamès nan Lutheran Church ki te chita tou pre kote teren Sen Elèn nan ye ya avan ke yo te ale nan yon depo, ke yo te lwe e transfòme an yon legliz pwovizwa jiskaske legliz kounye ya te bati e inogire nan lane 1970.

Pawas la te louvri lekòl Sent Elèn nan lane 1973, premye lekòl pawasyal ki louvri nan achidyosèz Miyami apre plis pase 10 lane. Lekòl la te louvri ak klas matènèl rive nan 4e ane.

Yon dife detwi legliz la 3 fwa nan lane 1973, men sa pat fè pawasyen yo sispann selebre lamès. Apre 3 jou sèlman, yo selebre lamès nan yon nouvo sal pawasyal epi menm kote ya yo rekomanse rebati legliz la, ki te inogire ankò nan lane 1974, yon gwo reyalizasyon pou tout moun ki te sakrifye tèt yo pou yo pat achte kado nan lokazyon fèt Nwèl la pou yo te ka rekonstwi legliz la.

Pandan Pawas la ap grandi li te kreye lekòl «Creative Learning Center » nan lane 1989 pou edike timoun piti.

Monday through Saturday Morning
8:00 a.m.– in the Chapel
(Enter property from NW 30 Street
School Mass Every Friday at 9 a.m.

VIGIL MASS
Saturday: 4:00 p.m. (English)

RECONCILIATION
Saturday 3 p.m.—4 p.m.
Or by appointment

SUNDAY MASSES
English: 7:30 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m.
Spanish: 12:00 Noon
French/Creole: 5:00 p.m.

HOLY HOUR & BENEDICTION
Every 1st Friday after the 9:00 a.m. School Mass
Benediction At 12 Noon in English
At 7 p.m. in Spanish

Our Lady of Perpetual Help Novena
Monday Evenings at 7:00 p.m.

Our Lady of Mt. Carmel Devotion
Every 3rd Friday of the month
At 7:00 p.m.

PARISH OFFICE HOURS
Monday-Friday
8:00 a.m. to 5:00 p. m.
(954)731-7314
Fax (954) 733-0023

GIFT SHOP
10:00 a.m. to 12 Noon